Regulamin sklepu internetowego stagecolor.pl

 
TEXT I. STOSOWANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1.  Regulamin znajduje zastosowanie w umowach zawieranych z Klientami stagecolor.pl na odległość, za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
TEXT II. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.  Właścicielem sklepu internetowego oraz podmiotem, z którym zawierana jest umowa jest Luiza Lenartowicz
2.  Klientami Sklepu Internetowego mogą być zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy.
3.  Sprzedaż Towarów znajdujących się w ofercie stagecolor.pl odbywa się za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
4.  Każdy Klient składający zamówienie obowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. W trakcie składania zamówienia Klient potwierdza fakt zapoznania się z treścią Regulaminu oraz wyraża jego akceptację w obowiązującym brzmieniu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na formularzu zamówienia, a także składa oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów prawidłowego wykonania umowy oraz realizacji zamówienia.
TEXT III. TOWAR I CENA
1.  stagecolor.pl zamieszcza na stronie internetowej informacje o istotnych właściwościach Towaru oraz jego cenie. Prezentowane na Stronie WWW informacje odnośnie Towaru oraz jego ceny dotyczą wyłącznie Sklepu Internetowego.
2.  Wszystkie ceny podawane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, wyrażonymi w polskich złotych (PLN). stagecolor.pl jest płatnikiem podatku VAT. Do ceny Towaru należy doliczyć koszt przesyłki, który przy zamówieniach do sumy towaru 200 pln brutto wynosi: 15,00 PLN brutto, a po przekroczeniu sumy zamówienia powyżej 200 pln brutto, koszt przesyłki jest bezpłatny.
3.  stagecolor.pl zastrzega sobie prawo zmiany asortymentu znajdującego się w jego ofercie, w tym do wycofania i wprowadzania nowego Towaru, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych lub dokonywania ich zmian. Cena Towaru w Sklepie Internetowym może ulegać zmianom. Dla Klienta wiążąca jest cena z chwili złożenia zamówienia.
4.  stagecolor.pl zastrzega sobie prawa autorskie do wszystkich fotografii zamieszczonych na Stronie WWW i zabrania ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez zgody autora.
5.  Towar Sklepu Internetowego został wprowadzony do obrotu zgodnie z prawem, a jego sprzedaż odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. stagecolor.pl posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie działalności i sprzedaż produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego.
6.  Wszelkie towary dostarczane Klientowi na podstawie Zamówienia, stagecolor.pl ma obowiązek dostarczyć bez wad fizycznych i prawnych.
TEXT IV. ZAMÓWIENIE TOWARU
1. Zamówienie składane jest za pośrednictwem strony WWW sklepu Internetowego poprzez wypełnienie formularza zamówienia sklepu.
2. Podmiot, który w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje zakupu towaru w sklepie internetowym w celach jego dalszej odsprzedaży – może zarejestrować się w Serwisie jako Dealer.
3. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna.
4. W przypadku umów zawieranych na odległość (w sklepie internetowym) informacje o towarach w sklepie internetowym m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 Kodeks cywilny, zgodnie z warunkami Regulaminu.
5. Na procedurę zamówienia składa się w szczególności: - wybór zamówionego Towaru, - podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji umowy, - oznaczenie adresu dostawy, - wybór sposobu potwierdzenia transakcji (faktura, paragon fiskalny) - wybór formy płatności, - zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, - wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. - kliknięcie w przycisk w sklepie internetowym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub o równoznacznej treści. Zamówienie składa się poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i podanie niezbędnych danych w celu prawidłowego wykonania zamówienia (imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, itp.). Zamówienie może zostać zmienione przez Klienta, za zgodą stagecolor.pl Klient może zrezygnować z zamówienia, o ile Towar nie został przez stagecolor.pl wysłany, w ciągu 24 godzin, licząc od momentu potwierdzenia przez Niego zamówienia, telefonicznie lub mailowo, bez podania przyczyny – uprawnienie to nie narusza uprawnień z pkt. VI dot. odstąpienia od umowy.
6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany przez Klienta adres e-mail przesłana zostanie informacja, że zamówienie zostało zarejestrowane. Złożenie zamówienia przez Klienta jest tylko propozycją zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub błędnych danych oraz braku ich sprostowania lub uzupełnienia w ciągu 7 dni roboczych od momentu wezwania klienta do uzupełnienia lub poprawienia danych, zamówienie poczytuje się za niezłożone. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez stagecolor.pl e-maila informującego, iż zamówienie jest przetwarzane.
7. W przypadku zamówień składanych przez Klienta drogą telefoniczną lub mailową, umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez stagecolor.pl W przypadku składania przez Konsumenta zamówienia telefonicznie, stagecolor.pl potwierdzi Konsumentowi na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej warunki Zamówienia, w szczególności cenę, właściwości Towaru i termin realizacji. Załącznikiem do wysłanej wiadomości będzie treść niniejszego Regulaminu.
8. Termin realizacji zamówienia (nadania towaru) wynosi od 24 godz. do 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta.
9. Płatność za Towar oraz dostawę realizowana jest po wyborze sposobu płatności przez Klienta w nastepujących formach: za pobraniem, przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu zamówienia lub w gotówką w stacjonarnym punkcie wydawania towaru.
10. Dostawy Towaru realizowane są na terenie kraju, za pośrednictwem kuriera Inpost lub paczko matów Inpost. W przypadku dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, koszt oraz sposób doręczenia i zapłaty każdorazowo wymaga uzgodnienia z stagecolor.pl
11. Podczas odbioru przesyłki, w obecności kuriera, należy zwrócić szczególną uwagę na jej zawartość i stan.
TEXT V. ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ I REKLAMACJE
1. stagecolor.pl jest odpowiedzialne z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili oraz z tytułu niezgodności towaru z umową.
2. W przypadku zgłoszenia roszczeń z tytułu rękojmi i zgodności Towaru z umową zakupiony Towar należy odesłać na adres do doręczeń wraz z dowodem zakupu oraz opisem reklamacji
3. Ingerencja zewnętrzna w towar (naprawy dokonywane samodzielnie lub przez inne osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji) może być powodem odmowy uwzględnienia roszczeń z tytułu zgodności towaru z umową.
4. Po otrzymaniu reklamacji i reklamowanego towaru, stagecolor.pl rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni i prześle Klientowi odpowiedź na wskazany przez niego adres pocztowy lub poczty elektronicznej. Brak ustosunkowania się do zgłoszonej reklamacji w wyżej określonym terminie uważa się za uwzględnienie reklamacji. Dla zachowania terminu wystarczające jest nadanie pisma pocztą. W przypadku uwzględnienia reklamacji, zostanie ona zrealizowana w terminie 7 dni od podjęcia decyzji o jej zasadności.
5. Gwarancja jest udzielona tylko w przypadku, gdy wraz z wydaniem Towaru został wydany dokument gwarancji i tylko na warunkach w tym dokumencie określonych.
6. Jeżeli klient będący konsumentem nie określi z jakiego uprawnienia korzysta, tj. z tytułu gwarancji albo z tytułu niezgodności towaru z umową, stagecolor.pl wezwie konsumenta do złożenia stosownego oświadczenia, z jakiego uprawnienia korzysta. W braku wezwania konsumenta, domniemywa się, że konsument wywodzi swoje roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową.
TEXT VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w zakresie zamówień na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia klientowi Towaru, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przedstawione są w załączniku do regulaminu (Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość). Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu towaru do stagecolor.pl
2. stagecolor.pl informuje konsumenta, iż nie jest stroną kodeksu dobrych praktyk.
TEXT
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Składając zamówienie, klient składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak takiej zgody uniemożliwia zawarcie umowy i realizację zamówienia.
2. Dane osobowe podawane są przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 ). Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także ich zbieranie, utrwalanie, jak i przechowywanie.
3. Dane osobowe wykorzystywane będą na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz w celu marketingu bezpośredniego oferowanych do sprzedaży produktów, o ile Klient wyrazi na to zgodę.
4. Klient ma prawo dostępu do treści jego danych i możliwości ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
5. Administratorem danych osobowych jest stagecolor.pl
TEXT VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1. Wszystkie prawa do strony www, a także materiałów (zdjęć i opisów) umieszczonych na stronie www są zastrzeżone. Bez zgody właściciela praw autorskich oraz autora strony www, żadna część tej publikacji nie może być powielana, kopiowana, reprodukowana, ani przechowywana w systemach wyszukiwania lub umieszczana na innej stronie internetowej. Nie może też być przekazywana w żadnej formie i żadnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za pośrednictwem fotokopiarek, na płytach CD, czy w inny dostępny technologicznie sposób.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy stagecolor.pl a klientem, który jest konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego. stagecolor.pl informuje także konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz w zgodzie z odrębnymi przepisami.
4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy stagecolor.pl a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę stagecolor.pl
5. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku ustalenia istnienia postanowienia naruszającego te uprawnienia, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o Prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
6. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie www oraz dostarczany nieodpłatnie klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza (linka) zamieszczonego na stronie www oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.11.2021 r. i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.
8. Korzystanie z serwisu sklepu internetowego oznacza akceptację regulaminu.
9. Konto bankowe sklepu stagecolor.pl
właściciel konta: Stagecolor Cosmetics Luiza Lenartowicz
nazwa banku: mBank S.A.
IBAN: 43 1140 2017 0000 4902 0258 4001